ZDRAVÝ PROSTOR

Centrum diagnostiky obytného prostoru

 

 

GEOPATOGENNÍ ZÓNY GPZ  a jejich měření v bytě, domě, pozemku - Praha a Středočeský kraj
 

        Geopatogenní zóny (GPZ), jejichž linie procházejí bytem, podstatnou měrou negativně ovlivňují kvalitu života jeho obyvatel. Tento fakt však v současné době bývá bohužel často podceňován. Hustota zástavby ve městech i nekompromisní zájmy developerů neakceptují tradiční respekt k vlivu geopatogenních jevů na zdraví živých organizmů. Linie geopatogenních zón tak především v městské zástavbě nevyhnutelně kříží obytné prostory. Je za těchto podmínek možné se před následky dlouhodobého působení geopatogenních jevů ochránit? Kde hledat pomoc?

      Vyhledávání geopatogenních zón (GPZ) je nezanedbatelnou součástí komplexního přístupu Centra  ZDRAVÝ PROSTOR k problematice celostní zdravotní diagnostiky obytného prostoru. Současný vědecký náhled na GPZ je poněkud nestabilizovaný, neboť věda doposud nedisponuje prostředky pro jejich exaktní měření. Centrum ZDRAVÝ PROSTOR ve své praxi vychází z přesvědčení, že není správné vyčkávat, až se poněkud rozpolcená akademická obec dopracuje v přijetí geopatogenních zón k jednoznačné shodě. Takový alibistický přístup by znamenal cynické odmítnutí více než 4000 let dokládaných vědomostí o působení těchto jevů na živé organizmy. Žádný člověk, dlouhodobě se zdržující v místě působení geopatogenní zóny, se před jejím zhoubným vlivem neochrání pouze tím, že ji bude akademicky popírat jako exaktně nedoloženou. S pragmatickým vědomím této skutečnosti věnuje Centrum ZDRAVÝ PROSTOR promoci osobám dlouhodobě ohrožovaným geopatogenním stresem systematickou pozornost.

      V průběhu několika uplynulých desetiletí byl obecně přijímán názor, potvrzovaný například prací českého onkologa MUDr.Juriška, že dlouhodobé vystavení geopatogennímu stresu vyvolává nádorová onemocnění. Tento názor je podrobně popsán například v knize Ing.Chmelaře a RNDr.Chmelaře "Geopatogenní zóna a rakovina", vydané v roce 1996, nebo v knize "Domy, které zabíjejí", která vyšla v českém překladu roku 1994. Kniha anglické lékařky Jane Thurnel-Readové "Geopatogenní zóny kolem nás" dokládá, že geopatogenní stres, kterému jsou vystaveny osoby dlouhodobě pobývající v geopatogenních zónách, má mnoho forem a od prvotních příznaků zvýšené únavy a nesoustředěnosti či bolení hlavy může dále vyústit až ve vznik širokého spektra potíží a onemocnění.

     Stále však platí, že i když díky rozsáhlým průzkumům a statistikám víme již mnoho o průběhu a následcích působení geopatogenního stresu, současný stupeň poznání nám prozatím v podstatě neumožňuje dostupnou technikou změřit předpokládaný zdroj energie, který tento jev vyvolává. Víme, že geopatogenní zóny se zhruba ze sedmdesáti procent vyskytují nad podzemními vodami, zatímco zbytek připadá na tuhé geologické anomálie a ostatní vlivy. Dále víme, že směr a působení energie nebývá vždy zcela stabilní. Výskyt energie geopatogenních zón můžeme prakticky lokalizovat především pomocí charakteristických projevů, jakými jsou například pohyby virgule v rukách zvláště citlivých lidí, jejichž podvědomí spontánně na energetické projevy takto reaguje . Neplatí však, že lidé, kteří  viditelně podobně nezareagují,  jsou vůči působení geopatogenních zón imunní. Míra schopnosti vzdorovat geopatogennímu stresu je sice do jisté míry individuální, avšak je prokázáno, že po překonání určité hranice postupně u všech lidí dochází  k patologickým změnám a reálnému nástupu onemocnění. Konkrétní případy dokládají, že přemístění lůžka pacienta z místa působení geopatogenní zóny zpravidla zároveň přináší i pozitivní obrat v průběhu choroby. V této souvislosti je na místě zmínit, že Centrum ZDRAVÝ PROSTOR nevydává žádná doporučení pro instalaci různých prostředků, slibujících  odstínění vlivu geopatogenních zón. Působí-li tato opatření pouze placebo efektem, představují při dlouhodobějším aplikování pro své uživatele nebezpečí.

     Rozvinutím geopatogenního stresu a jeho následky bývají nejvíce ohroženy malé děti. Ty na bezprostřední přítomnost goepatogenní zóny reagují vždy velmi spontánně, jsou nadměrně neklidné  a podvědomě se snaží kritický prostor opustit (ďětské postýlky, ohrádky apod.), avšak bohužel ne vždy k tomu dostanou od dospělých šanci. Druhou nejohroženější skupinou bývají oslabení starší lidé, kteří často i přes upozornění na přítomnost geopatogenní zóny, procházející přímo  jejich lůžkem, nejsou ochotni akceptovat nutná opatření a  drží se svých životních stereotypů až do předčasného neblahého konce. Pro dlouhodobě nemocné může být prokázání působení geopatogenní zóny v jejich obytném prostoru a neodkladné přijetí doporučených  opatření pozitivním zlomovým okamžikem, vedoucím  k návratu jejich zdraví.
Pro dvojici lidí, kteří se dlouhodobě marně snaží o těhotenství, může geopatogenní zóna pod jejich lůžkem sehrávat netušenou osudovou roli. Geopatogenní zóny mohou při dlouhodobějším působení negativně ovlivňovat plodnost žen i můžů. U žen mohou přispívat k rozvoji sterility (neschopnost otěhotnět) i infertility (neschopnost donosit plod), či k nejrůznějším závažným komplikacím v průběhu těhotenství. Muži mohou mít následkem dlouhodobého působení geopatogenní zóny sníženou schopnost tvorby spermií a jejich kvalitu.

     Vznik a závažnost onemocnění ovlivňuje intenzita vyzařování konkrétní zóny v kombinaci s mírou času, tráveného v tomto prostoru. V podstatě lze přístup k působení geopatogenního stresu na lidský organizmus shrnout konstatováním, že snaze o odstranění dlouhodobých zdravotních potíží, by mělo předcházet zjištění stavu geopatogenních zón v místě nejčastějšího pobytu nemocného a v případě jejich prokázání musí následovat okamžité přijetí nezbytných  opatření, kterými obvykle bývá zejména změna umístění lůžka, či pracovního stolu apod. do nezasažené části místností. Je však na místě důsledně upozornit, že eliminace nepříznivého působení geopatogenních zón je paralelním opatřením a nikoliv náhradou standardních medicínských prostředků a postupů.
 
Centrum ZDRAVÝ PROSTOR  věnuje promoci osobám dlouhodobě ohrožovaným geopatogenním stresem systematickou pozornost a péči.

Samozřejmě i pro působení geopatogenních zón platí, že jednoznačně nejlepším přístupem k péči o zdraví je odpovědná prevence.
 
Podívejte se na video :
https://www.youtube.com/watch?v=jkxS2SCC04s
 
Máte-li zájem o zaměření geopatogenních zón, popřípadě o konzultaci s odborníky, klikněte, prosím, zde .
 
Kontakt pro měření geopatogenních zón naleznete též na stránkách www.mereni-geopatogennich-zon.cz

Přečtěte si zajímavé informace z médií :